VvE Ondiep

Nieuwsbrief Verduurzaming 2

Nieuwsbrief Verduurzaming
VvE Coöperatieve vereniging Ondiep U.A.
(VvE Ondiep)
Nummer 2 –17 april 2023

Beste eigenaren en bewoners,­

6 april jl. hebben wij de eerste bijeenkomst workshop gehad over het verduurzamen van onze woningen. We hebben de wensen van de eigenaren goed in beeld gebracht en samen aan het formuleren van de ­­­doel en de prioriteiten bij het verbeteren van onze woningen gewerkt.

Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten van de enquête toegelicht. Er zijn voor 40 verschillende woningen reacties binnengekomen, van zowel bewoners-eigenaren, verhuurder en huurders. De meeste huishoudens bestaan uit één of twee personen. Het gemiddeld energieverbruik is laag in vergelijk tot het landelijke gemiddelde in een vergelijkbare situatie. Veel mensen zijn vooral blij met de ligging bij het groen en bij het centrum. Veel mensen, ruim 80% vinden het belangrijk dat er wordt verduurzaamd, om verschillende redenen (milieu, beter label, lagere woonlasten, hogere waarde van woning). Ondanks het feit, dat veel respondenten aangaven HR++ glas te hebben, blekken de kozijnen tijdens de bijeenkomst wel een punt van aandacht te zijn. De kozijnen zijn overwegend nog origineel. Het schilderwerk en verhelpen van houtrot veroorzaken steeds meer kosten en het hang- en sluitwerk vertoond gebreken. Samenvattend zijn de meest genoemde duurzaamheidsmaatregelen zonnepanelen, dakisolatie en nieuwe kozijnen.

Vincent Feith van de gemeente Utrecht heeft kort verteld over de transitieplannen van de gemeente. Momenteel wordt gewerkt aan de laatste analyse op wijkniveau. Na de zomer zullen de bewoners in Ondiep worden geïnformeerd over de verdere aanpak van de wijkuitvoeringsplannen (WUP). Deze plannen moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Het is de bedoeling dat dat in 2025 gaat gebeuren. Pas op dat moment wordt duidelijk wanneer de mogelijkheid wordt geboden om op een warmtenet aan te sluiten en tot wanneer gas beschikbaar zal blijven.

­­

Vervolgens iseen overzicht gegeven van de verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden. Door de complexiteit binnen de coöperatieve vereniging met daarbinnen de VvE’s per blok en de aanwezigheid van bewoners-eigenaren, particuliere verhuurders en Woonin is het maken van een goede keuze voor de aanpak best ingewikkeld.

Hierna gingen de bewoners zelf aan de slag In groepjes gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de doelstellingen en de prioriteit.

Door de uitkomsten per groep met elkaar te delen kwamen duidelijk na voren dat:

  1. Het vervangen van kozijnen en het verbeteren van de gevelisolatie wordt gezien als de belangrijkste verbetering om op korte termijn te realiseren. Dit omdat dit voor eigenlijk iedereen voordelen biedt en omdat het meer mogelijkheden voor duurzame installaties voor verwarming en ventilatie biedt. Ook wordt gezien dat met deze verbeteringen de waarde van de woningen zal toenemen en het comfort worden zal worden verbeterd.
  2. Als aanvullende verbeteringen worden gezien, een aanpak van het dak inclusief dakisolatie en zonnepanelen en het isoleren van de vloeren.

Als belangrijke voorwaarde bij het maken van een plan werd genoemd dat het belangrijk is dat rekening worden gehouden met iedereen. Dit voor wat betreft de financiële haalbaarheid, de uitvoering (b.v. overlast en individuele keuzemogelijkheden).

Daarnaast werd ook aangegeven dat we graag snel aan de slag willen en dat wat we doen op een goede manier wordt gedaan. Zo kunnen de woningen comfortabeler en toekomstbestendig worden gemaakt en kan worden gezorgd voor een goede voorbereiding op de energietransitie waarbij de eigenaren een goede keuzemogelijkheid krijgen voor aardgasvrij alternatieven voor verwarming en warmwater.

Vervolg

Om snel verder te kunnen met de verduurzaming is er via de beheerder al gevraagd om het MJOP te actualiseren. Het is hierbij vooral belangrijk om te weten wat de verwachtingen zijn t.a.v. de toenemende kosten voor onderhoud aan de kozijnen en wat de verwachte noodzakelijke werkzaamheden zijn aan het dak en de gevels.

Op zal er worden gestart met de verplichte flora en fauna onderzoeken.

Tijdens de volgende bijeenkomst (workshop 2) zullen verder werken om te komen tot een goede werkwijze voor de gewenste verbeteringen. Zo zullen we kijken hoe de kozijnen en gevels kunnen worden aangepakt. Relevante onderwerpen zijn:

  • Uitvoering per blok/VvE, welke onderdelen wel of niet, keuze opties voor bewoners?
  • Financiering: uit de reserve, uit eigen middelen (prive), via een lening?

Noteer de volgende avonden alvast in de agenda om mee te denken over het project:

workshop 2: donderdag 11 mei 2023 19:30

workshop 3: dinsdag 13 juni 2023 19:30

workshop 4: woensdag 5 juli 2023 19:30

workshop 5: woensdag 13 september 19:30

workshop 6: woensdag 15 november 19:30

Meer weten over het verduurzamingsproject?

In de bijlage bij deze nieuwbrief vindt u ook het energieadviesrapport voor de VvE (april 2022) en de resultaten van de enquête (maart 2023).

U kunt contact reageren via de groepsapp en uw vraag stellen aan het bestuur via de VVE Whatsapp groep of Klaes Wester, klaesw@hotmail.com of aan Energiegarant via hilbrand@energiegarant.nl